Εκπαιδευτική δομή...

1.    Συγκρότηση τμημάτων

Στο φροντιστήριο «ΤΟΜΗ» η αρχή κάθε συνεργασίας στηρίζεται στον σεβασμό της προσωπικότητας, των αναγκών και των απαιτήσεων κάθε μαθητή.

Ο μαθητής που εγγράφεται στο φροντιστήριο, εξετάζεται σε διαγνωστικά τεστ που έχουν δημιουργηθεί κατάλληλα ανά μάθημα, από τους Υπεύθυνους Καθηγητές Μαθημάτων. Σκοπός είναι σε πρώτη φάση, να ανιχνευθούν οι γνώσεις του μαθητή από προηγούμενες τάξεις καθώς και οι δυνατότητές του. Σε περίπτωση έλλειψης απαραίτητων γνώσεων παρακολουθεί πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας και στη συνέχεια εντάσσεται στο κατάλληλο τμήμα.

Η ομοιογένεια των τμημάτων, με βάση το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, η μεταξύ τους άριστη συνεργασία καθώς και με τους διδάσκοντες καθηγητές, είναι ο συνδυασμός που οδηγεί τον μαθητή να ενεργοποιεί και να απελευθερώνει κρυμμένες δυνάμεις με στόχο να αποδίδει το μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Με βάση τα κριτήρια αυτά, στο φροντιστήριο «ΤΟΜΗ» λειτουργούν ανοιχτά τμήματα διδασκαλίας μέχρι εννέα (9) μαθητές καθώς και κλειστά τμήματα, έτσι ώστε ο κάθε μαθητής να έχει δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ανάγκες του.


2.    Φοίτηση

Ο μαθητής που έχει εγγραφεί στο φροντιστήριο «ΤΟΜΗ», με βάση το πρόγραμμα σπουδών που εφαρμόζεται από την αρχή του εκπαιδευτικού έτους, υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς τα μαθήματα και να συμμετέχει στα διαγωνίσματα προσομοίωσης κατάλληλα προετοιμασμένος.

Σε περίπτωση απουσίας του από το μάθημα ή από το διαγώνισμα ενημερώνεται άμεσα ο γονέας ή κηδεμόνας από τη γραμματεία του Φροντιστηρίου.

Όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι μη προσέλευσης του μαθητή στο μάθημα, τότε σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Καθηγητή Τάξης αναπληρώνεται το μάθημα με σκοπό να μπορεί να συνεχίσει την προετοιμασία του απρόσκοπτα. Η ίδια τακτική ακολουθείται και με το διαγώνισμα.

Όταν δεν πραγματοποιείται διδακτική ώρα για λόγους που αφορούν το φροντιστήριο, αναπληρώνεται εντός 10 ημερών.

Ο μαθητής οφείλει να σέβεται τον συμμαθητή του και τους καθηγητές του, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα αρμονικό κλίμα συνεργασίας στους χώρους του φροντιστηρίου που βοηθά ποικιλότροπα την εκπαιδευτική διαδικασία.


3.    Εκπαιδευτική Πορεία Μαθητή

Στο φροντιστήριο «ΤΟΜΗ» από το 2005, εφαρμόζεται Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχονται.

Καθημερινά ελέγχεται και καταγράφεται η παρουσία και η επίδοση του μαθητή στην τάξη.

Ο Διευθυντής Σπουδών, σε συνεργασία με τους καθηγητές του φροντιστηρίου, γνωρίζει την πορεία του κάθε μαθητή και όταν κρίνεται αναγκαίο προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες (ενισχυτική διδασκαλία, αλλαγή τμήματος, επαφή με γονέα ή μαθητή) με στόχο τη βελτίωσή του.

Η εκπαιδευτική πορεία του μαθητή παρουσιάζεται στον γονέα – κηδεμόνα κατά τις προγραμματισμένες τακτικές ενημερώσεις που γίνονται στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ή σε έκτακτες συναντήσεις όταν το απαιτούν οι συνθήκες.

developed & supported by Keystone